بررسی بازی Kentucky Route Zero چگونه می‌توان به سوی مقصدی راند، وقتی جاده‌ای به آن نمی‌رسد؟