Robot Roller-Derby Disco Dodgeball - Steam
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball - Steam
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball
Robot Roller-Derby Disco Dodgeball

Robot Roller-Derby Disco Dodgeball – SteamRobot Roller-Derby Disco Dodgeball_Steam


Disco Dodgeball یک FPS ورزشی است که بر پایه علم فیزیک طراحی شده و شما در آن، دورتادور یک باشگاه رقص می چرخید و با اجسام متحرک به سمت دیگران نشانه می گیرید. جا خالی بدهید، آتش دشمن را منحرف کنید یا آن را بگیرید و یک پرتاب نمایشی در هوا انجام بدهید.