Superbrothers Sword & Sworcery EP - Steam
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP - Steam
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP
Superbrothers Sword & Sworcery EP

Superbrothers Sword & Sworcery EP – SteamSuperbrothers Sword & Sworcery EP_Steam


Superbrothers: Sword & Sworcery EP  یک بازی اکشن ادونچر توضیحی که بر سبک صوتی تصویری تاکید ویژه دارد. از یک قلمروی اسطوره ای عبور کنید و از شمشیرتان برای مبارزه و فراخواندن جادو استفاده کنید تا بتوانید اسرار موسیقی و عرفان آن سرزمین را کشف کنید.