بازی Hot-Tin-Roof-The-Cat-That-Wore-A-Fedora-Deluxe_DRM_free
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
بازی Hot-Tin-Roof-The-Cat-That-Wore-A-Fedora-Deluxe_DRM_free
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe

Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe – DRM_FreeHot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe_DRM-FREE


شما در این بازی یک کاراگاه خصوصی هستید؛ روی پرونده یک سری قتل های مشکوک کار می کنید و در فضایی سه بعدی به دنبال سرنخ می گردید – در Hot Tin Roof  شما خودتان هم جزیی از پرونده هستید!